Logotherapy Center “Lexis Kai Skepsis”.

Athens 2015

interior design – construction: inscape architects
photos: Chrysanthos Konstantinidis